ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Цел

Подмярката  има за цел повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, както и преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства.

Допустимост на кандидатите

 Земеделски производители

♦Кооперации

♦Физически лица – регистрирани като еднолични търговци

♦Юридически лица

Допустими дейности

♦внедряване на нови продукти, процеси и технологии

♦повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства

♦насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти

♦подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство

♦подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти

♦осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

 Допустими разходи

♦Закупуване на машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване, включително чрез лизинг

♦Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост

♦Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения

♦Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

♦Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта

♦Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта

♦Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства

♦Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване

Критерии за допустимост

Земеделски производители (физически и юридически лица):

♦Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

♦Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;

♦Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

Критериите за допустимост по т.3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури”.

ИНДИКАТИВНА ДАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

м. Март 2020 

Какво Ви предлагаме?
♦Безплатна консултация на място
♦Генериране на проектни идеи
♦Разработване и управление на проекти