ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

Цел:
Подпомагане на малките земеделски стопанства с цел подобряване на икономическата им устойчивост

Допустими кандидати:
-Земеделски производители и физически лица
-Юридически лица и еднолични търговци
-Кооперации

Допустими дейности:
-Закупуване на машини и селскостопанска техника
-Строително монтажни дейности
-Създаване и/или засаждане на трайни насъждения
-Производство на биоенергия за нуждите на стопанството

Размер на финансиране – до 25 000 евро

Интензитет на помощта – до 90%

Краен срок за подаване на проекти – 22.10.2018г.

Какво Ви предлагаме?
-Безплатна консултация на място
-Генериране на проектни идеи
-Разработване и управление на проекти