От октомври се открива приемът за преработватели по мярка 4,2

От първи октомври и преработвателните предприятия ще подават проекти по мярката 4,2 от новата програма за развитие на селските райони, чиято цел е да подпомага инвестиции в мандри, месопреработвателни и консервни предприятия. От тази мярка се изключват малки фермери с размер на земята до 100 декара, като помощта е предназначена за всички останали земеделски производители, регистрирани по Наредба 3, както и за групи/организации на производители. Допустими за кандидатстване могат да бъдат още предприятия, частни лица или фирми, включително пазари на производители, регистрирани по Закона за стоковите борси и тържища. Това съобщи Лора Жебрил, експерт проекти в българския офис на WWF, на семинар за новата програма за селските райони, организиран от Икономедия и финансиран от Европейския съюз. Освен за обновяване и изграждане на цехове за преработка на храни от тази есен може да се кандидатства и за въвеждане на технологии за производство на продукти, включително които са свързани с късите вериги на доставка. Става въпрос за проекти, осигуряващи на фермерите да излизат директно на пазара, без да минават през посредници. По тази мярка ще се субсидират и инвестиционни предложения, свързани със съхранението, пакетирането, охлаждането, замразяването или сушенето на продуктите с цел запазване качеството на продукцията. По 4,2 стопаните могат да финансират и изграждането на собствени възобновяеми енергийни източници като слънчеви панели или производство на газ от оборска тор, които да ползват във фермите си. Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат най-малко 10% от топлинна енергия, необходима на стопанството. Отново ще се субсидират и проекти за въвеждане на стандарти на ЕС, включително и пречиствателни съоръжения, посочи експертът. Кандидатите ще получават субсидия от 50 % от общия размер на допустимите разходи. Ако са големи предприятия, тогава помощта се намалява на 40%. С 10 % ще се увеличава помощта за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ). Максималното комбинирано подпомагане за един бенефициент е не може да превишава 90 % от общия размер на допустимите разходи. Стойността на субсидиите за един проект се движи от 15 хиляди евро до 5 млн. евро, като допустимите разходи за един кандидат за 7-годишиня период на прилагане на програмата не може да надхвърля 3 млн. евро. Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции от 6 до 10 производители, е в рамките на 4 млн. евро за 7 години. Таванът на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции за над 10 производители или групи организации, е 5 млн. евро.