„МИГ- общини Момчилград и Крумовград “, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.042 – „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места ”, Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително, чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции ” на ОП РЧР.

Целта на процедурата е да се предоставят обучения на заетите лица, на възраст над 54 г. и наети и самостоятелно заети лица, със средно и по-ниско образование, което ще подобри и повиши способността им да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. Обученията ще спомогнат да се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, обхващаща територията на общините Момчилград и Крумовград.

Дейностите, които ще получат подкрепа са:

1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;

2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка;

3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;

4. Разработване и внедряване в предприятията на системи за обучение на заети;

5. Въвеждане в предприятията на обучителни методи и програми, основани на практиката.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://migmomchilgrad.com и https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и от там процедура BG05M9OP001-1.042 – „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“.

Краен срок за представяне на предложенията: 15.08.2018 г., 17:00 часа.

При неусвояване на финансовия ресурс от първия прием, МИГ- общини Момчилград и Крумовград ще обяви втори и трети прием за набиране на проектни предложения, като втори краен срок ще е 28.12.2018 г., 17:00 часа, а трети краен срок е 15.05.2019 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.