АКТУАЛНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

На тази страница ще намерите информация относно европейски програми за финансиране на собствен стартиращ, малък, среден или голям бизнес. Всичко за програмите и мерките за безвъзмездна финансова помощ и начина за кандидтстване по тях. А ако искате да реализирате идеята си максимално лесно и бързо, може да се обърнете към нас, за да Ви помогнем в създаването на Вашия проект.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

„МИГ- общини Момчилград и Крумовград “, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.042 – „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“