Влезе в сила наредбата за одобряване типа на земеделската техника

От днес, 9 януари, влиза в сила Наредба № 7 за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях.

Правят регистър за типовете двигатели на извънпътната техника

Документът е издаден от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и е публикуван в „Държавен вестник“.

Наредбата осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г. за одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства.
Регламентът влезе в сила на 1 януари 2016 г. Основното в него е, че националните системи на държавите-членки на ЕС за одобряване на земеделски и горски трактори се заменят с единна за целия Съюз процедура за одобряване на типа – на принципа на пълна хармонизация.

Най-общо регламентът определя правила за безопасност и опазване на околната среда, както и административни процедури за одобряване на типа на трактори и други земеделски превозни средства.

Публикуваната днес наредба е издадена по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ). Според нормативната уредба ЕС одобренията се издават от министъра на земеделието, храните и горите.

Според наредбата министърът със заповед определя комисия, която да го подпомага при осъществяване на процедурите по регламента.

Обнародваният документ отменя действието на 15 други наредби, които са уреждали правилата в сектора в периода от 2003 г. досега.

Източник Фермер бг